Regulamin sprzedaży

I. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:
1) Dowód Płatności – paragon fiskalny, faktura lub wyciąg z rachunku bankowego.
2) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu dostępnego na stronie internetowej
www.skokibungee.pl oraz osoba obdarowana i korzystająca z e-vouchera
3) Klient – osoba nabywająca voucher za pośrednictwem sklepu internetowego www.skokibungee.pl
4) Voucher oraz E-voucher– forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a firmą Bungee Kraków sp. z o.o., zapewniająca Posiadaczowi Vouchera prawo do realizacji Usługi świadczonej przez Bungee Jumping Kraków – skoków na
gumowej linie bungee. Vouchery oraz E-vouchery są dystrybuowane pod różnymi postaciami:

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017.
 2. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Voucherów oraz E-voucherów
  z wykorzystaniem Serwisu www.skokibungee.pl oraz punktu prowadzenia skoków na
  bungee Bungee Jumping Kraków z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 16.
 3. Przed nabyciem Vouchera lub E-vouchera na stronie www.skokibungee.pl/store jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.
 4. Przed nabyciem Usługi Klient / Użytkownik, a także Posiadacz Vouchera lub E-vouchera
  jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Skoków na Gumowej Linie
  Bungee / Bungee Jumping Kraków oraz przestrzegania jego postanowień. Regulamin
  wskazany w zdaniu poprzednim określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi, w
  tym prawa i obowiązki stron oraz ograniczenia w świadczeniu Usługi. Okres ważności
  Voucherów oraz E-voucherów wynosi 12 miesięcy.
 5. Ważność Voucherów oraz E-voucherów liczona jest od dnia dokonania zapłaty i aktywacji.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się:

III. Warunki korzystania z serwisu

 1. Bungee Jumping Kraków zapewnia Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.skokibungee.pl, realizację uprawnień wynikających z:
  1) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r., poz. 683 z późn.
  zm.);
  2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.
  922, z późn. zm.);
  3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektrponiczną (Dz. U. z
  2017r., poz. 1219 z poźn. zm.).
 2. Proces sprzedaży Voucherów lub E-voucherów za pomocą Serwisu www.skokibungee.-
  pl, składa się z następujących etapów:
  1) wybór oferty oraz dodanie jej do koszyka;
  2) proces rejestracji lub logowania do Serwisu (opcjonalnie);
  3) wybór sposobu dostarczenia Vouchera lub E-vouchera;
  4) wybór sposobu płatności za Voucher lub E-voucher.
 3. Zakupu Voucherów lub E-voucherów za pomocą Serwisu www.bungeezakopane.pl mogą
  dokonać Użytkownicy zarejestrowani, a także niezarejestrowani. W tym przypadku jest
  wymagane podanie adresu e-mail.
 4. Dokonanie zakupu Voucherów lub E-voucherów za pomocą Serwisu www.bungeezakopane.pl wymaga złożenia przez Klienta zamówienia z podaniem ilości kupowanych Voucherów lub E-voucherów oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia
  drogą elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia, kwocie do zapłaty i podaniem
  opcji zapłaty.
 6. Dostępne w Serwisie www.skokibungee.pl metody dostawy Voucherów to:
  1) E-voucher – plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail
  2) odbiór osobisty w punkcie skoków Bungee Jumping Kraków al. Pokoju 16.
 7. Warunkiem nabycia Vouchera lub E-vouchera jest przedpłata całej kwoty, odpowiadającej cenie Usługi lub jej wielokrotności w dniu jej zamówienia.
  1) Zapłata wynagrodzenia za zakup Voucherów lub E-voucherów za pomocą Serwisu www.skokibungee.pl może nastąpić przez system płatności internetowych PayU – opcja dla
  Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej (sugerowana forma
  płatności);
  2) płatność gotówką – dokonywana uprawnionemu pracownikowi punktu prowadzenia
  skoków na bungee Bungee Jumping Kraków w Krakowie przy al. Pokoju 16.
 8. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 7 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.
 9. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Vouchera lub E-vouchera, w formie i w sposób ustalony przez Bungee Jumping Kraków, po uprzednim przedstawieniu przez Użytkownika/Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Vouchera
  jeszcze nie wygasł.

IV. Aktywacja

 1. Vouchery oraz E-vouchery są zabezpieczone za pomocą unikalnego numeru kuponu. Na
  ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności. Voucher można wykorzystać tylko jeden raz, wyłącznie po dokonaniu aktywacji, która następuje automatycznie w momencie opłacenia zamówienia.
 2. Ważność Voucherów lub E-voucherów, o której mowa w pkt II.5. zawsze liczona jest od
  dnia zrealizowania zamówienia, którym jest dzień dokonania zapłaty i aktywacji.

V. Realizacja Usługi

 1. Vouchery oraz E-vouchery nie są dokumentami imiennymi i nie zawierają ceny. Do ich
  realizacji wymagane jest wyłącznie ich okazanie tuż przed realizacją usługi, w punkcie
  obsługi skoków Bungee Jumping Kraków, al. Pokoju 16.
 2. Posiadacz Vouchera lub E-vouchera ma możliwość realizacji Usługi w dogodnym dla
  siebie dniu. W celu realizacji Vouchera lub E-vouchera należy stawić się bez rezerwacji
  w punkcie obsługi skoków Bungee Jumping Kraków, al. Pokoju 16, w godzinach
  otwarcia punktu.
 3. Posiadacz Vouchera lub E-vouchera jest zobowiązany przedstawić Bungee Jumping
  Kraków Voucher lub wydrukowany E-voucher z czytelnym numerem kuponu.
 4. Bungee Jumping Kraków może wymagać okazania dokumentu potwierdzającego datę
  urodzenia, a Posiadacz Vouchera lub E-vouchera ma obowiązek go przedstawić.
 5. W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę Bungee Jumping Kraków dokumentów, o
  których mowa w ust. 4, Bungee Jumping Kraków może odmówić realizacji Usługi. W
  takiej sytuacji Posiadaczowi Vouchera lub E-vouchera nie przysługuje prawo do żadnej
  rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.
 6. Bungee Jumping Kraków może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi
  w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera lub E-vouchera o zaistniałych okolicznościach.
 7. Przyczyny niezależne są to okoliczności, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg
  Bungee Jumping Kraków nie ma wpływu, a które uniemożliwiają świadczenie Usługi.
  W szczególności są to:
  1) niesprzyjające warunki pogodowe;
  2) awarie techniczne lub uszkodzenia urządzeń i sprzętów;
  3) stan zdrowia Posiadacza Vouchera lub E-vouchera;
  4) decyzje władz publicznych;
  5) nieprzewidziane wypadki losowe.
 8. W przypadkach określonych w pkt 6, Posiadacz Vouchera lub E-vouchera ma prawo
  ustalić inny termin wykonania Usługi lub wymienić kupon na inną usługę w firmie
  Bungee Jumping Kraków.
 9. Ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy oraz konieczność zachowania bezpieczeństwa w czasie świadczenia usług Bungee Jumping Kraków ma prawo, do:
  1) odmowy świadczenia Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków
  odurzających;
  2) żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby
  to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których Posiadacz Vouchera lub E-vouchera zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem
  Bungee Jumping Kraków.
  3) zakazania wnoszenia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających lub innych przedmiotów lub środków mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
  lub których wnoszenie może pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Bungee Jumping Kraków lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W przypadkach określonych w ust. 9, Posiadaczowi Vouchera lub E-vouchera nie przysługuje prawo do żądania jakiejkolwiek rekompensaty, zwrotu poniesionych kosztów
  ani odszkodowania.
  VI. Wymiana Vouchera lub E-vouchera
  Wymiany Vouchera lub E-vouchera można dokonać w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia
  jego aktywacji, na poniższych warunkach:
  1) wymiana na Voucher lub E-voucher, uprawniający do realizacji droższej usługi, po dopłacie różnicy w cenie;
  2) wymiana na Voucher lub E-voucher uprawniający do realizacji usługi o tej samej albo
  niższej wartości.
  3) Voucher lub E-voucher w trakcie wymiany musi być aktywny
 11. Wymiany Vouchera można dokonać na dowolną Usługę dostępną w ofercie na stronie
  internetowej www.skokibungee.pl, inną niż wymieniana Usługa.
 12. Wymieniony Voucher lub E-voucher zachowuje termin ważności Vouchera lub E-vouchera sprzed wymiany.
 13. Wymianie nie podlega Voucher lub E-voucher, który został nabyty drogą wymiany
  oraz Voucher, którego okres ważności minął.
 14. Wymiany Vouchera dokonać można w punkcie obsługi skoków Bungee Jumping Krakow, al. Pokoju 16, 31-564, Kraków, w godzinach otwarcia punktu.
  VII. Uprawnienia konsumentów do odstąpienia od umowy
 15. Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego – który zakupił
  Voucher lub E-voucher za pomocą Serwisu www.skokibungee.pl jest uprawniony do
  odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie Bungee Jumping Kraków stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego
  Vouchera lub E-vouchera w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Do zachowania
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 16. Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia
  na stronie internetowej www.skokibungee.pl
 17. Bungee Jumping Kraków po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie unieważnia zakupiony Voucher lub E-voucher, przesyła Konsumentowi drogą
  elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia oraz dokonuje zwrotu płatności
  otrzymanych od Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia na
  rachunek wskazany przez Konsumenta.

VIII. Reklamacje

 1. W przypadku świadczenia wady Bungee Jumping Kraków ponosi odpowiedzialność za
  stwierdzone wady na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Klient zawiadamia niezwłocznie Bungee Jumping Kraków o stwierdzonej wadzie drogą
  elektroniczną – na adres biuro@skokibungee.pl albo osobiście – w punkcie obsługi skoków Bungee Jumping Kraków, al. Pokoju 16.
 3. W związku ze zgłoszoną reklamacją klient może żądać: wykonania świadczenie w sposób wolny od wad albo obniżenia zapłaconej ceny albo może odstąpić od umowy i żądać
  zwrotu zapłaconej ceny.
 4. Bungee Jumping Kraków jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować drogę elektroniczną w tym
  terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Bungee Jumping Kraków przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta.

IX. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Bungee Jumping Kraków jest administratorem danych osobowych Użytkowników/Klientów.
 2. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Serwisu www.bungeezakopane.pl Użytkownik/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Bungee Jumping Kraków. Podanie danych osobowych
  przez Użytkownik/Klient jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
  osobowych może uniemożliwiać usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez
  Klienta zakupów w Serwisie www.skokibungee.pl.
 3. Bungee Jumping Kraków jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji umowy i marketingu bezpośredniego usług własnych.
 4. Klientom przysługuje prawo do żądania od Bungee Jumping Kraków, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
  przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
  lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już
  zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Bungee Jumping Kraków jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie
  administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Bungee Jumping Kraków wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu www.skokibungee.pl, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików
  „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  X. Odpowiedzialność
 7. Bungee Jumping Kraków ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów
  na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 8. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas świadczenia Usługi odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Bungee Jumping Kraków. Wszelkie ryzyka dotyczące Użytkownika/Klienta, związane z realizacją Usługi zostały opisane w Regulaminu Skoków na Gumowej
  Linie Bungee / Bungee Jumping Kraków i obciążają Bungee Jumping Kraków.
 9. Niewykorzystanie Vouchera lub E-vouchera w okresie jego ważności skutkuje rezygnacją jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięciem wszelkich praw
  związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera lub E-vouchera nie przysługuje prawo
  do żądania jakiejkolwiek rekompensaty, zwrotu poniesionych kosztów ani odszkodowania.
 10. Bungee Jumping Kraków nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery lub E-vouchery,
  które zostały zniszczone lub utracone lub ich wykorzystanie przez osobę nieuprawnioną, która weszła w ich posiadanie, jeżeli zdarzenie to nastąpiło po ich przekazaniu Użytkownikowi/
  Klientowi.

XI. Inne postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego ustawy o prawach konsumenta.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie
  ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.
 3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem Bungee Jumping Kraków
  stara się rozwiązać sprawę polubownie. Sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów
  prawa.